• بهره برداری از چهل و سومین سلول احیا
    بهره برداری از چهل و سومین سلول احیا
  • کارخانه تولید آند
    کارخانه تولید آند
  • عبور از مرز ۶۰ هزار تن تولید شمش آلومینیوم در مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب(سالکو)
    عبور از مرز ۶۰ هزار تن تولید شمش آلومینیوم در مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب(سالکو)

ارکان پروژه

آخرین اخبار

گزارش کلی

پیشرفت پروژه

فرصت های سرمایه گذاری