• بزرگترین کارخانه تولید آلومینیوم اولیه در کشور
    بزرگترین کارخانه تولید آلومینیوم اولیه در کشور
  • با بهره گیری از پیشرفته ترین فناوری
    با بهره گیری از پیشرفته ترین فناوری

ارکان پروژه

گزارش کلی

پیشرفت پروژه

فرصت های سرمایه گذاری